KẾ HOẠCH Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII

Số kí hiệu 415/KH-BVTV
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/05/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Phong trào thi đua
Cơ quan ban hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam
Người ký Nông Thị Tuyết

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH CAO BẰNG
BAN THƯỜNG VỤ
 

Số: 415 /KH-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Cao Bằng, ngày 13 tháng  5 năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII
 
Thực hiện Kế hoạch số 1060/KH-ĐCT ngày 29/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Quán triệt, triển khai: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TW
Hội LHPN Việt Nam khóa XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa  XV đảm bảo tính thực chất, bền vững, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐBPN) toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV.
2. Gắn việc triền khai Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII trong công tác chuẩn bị văn kiện và chỉ đạo Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp Hội, đặc biệt người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết.
II. NỘI DUNG
Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gắn với chủ đề công tác năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của địa phương, sẵn sàng chủ động ứng
phó phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Đổi mới, phương thức làm việc, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai công việc;
hướng dẫn, khuyến khích hội viên, phụ nữ tăng cường sử dụng các dịch vụ công
trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; cập nhật, chia sẻ
thông tin về tình hình dịch bệnh trên Báo Phụ nữ Việt Nam, cổng thông tin điện
tử Hội LHPN Việt Nam, trang thông tin điện tử Phụ nữ Cao Bằng, Fanpage Facebook, Zalo của Hội. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng và tăng cường nội dung tuyên truyền các hoạt động của Hội phụ nữ các cấp. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có hoạt động tuyên truyền; vận động được nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19 và hỗ trợ phụ nữ hồi phục, phát triển kinh tế.
- Tăng cường chia sẻ thông tin tốt, hữu ích trên không gian mạng “mỗi ngày chia sẻ một tin tốt” góp phần lan tỏa giá trị tích cực.
- Vận động, khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các 111ô hình kinh tế của phụ nữ, chủ động, tích cực thực hiện “mục tiêu kép”.
2. Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội đại biểu phụ
nữ tỉnh lần thứ XV
- Rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu (Cần phân tích sâu nguyên nhân của thành công, hạn chế từ đó có đề xuất với cấp ủy, Hội cấp trên; tiếp tục có các giải pháp đối với mục tiêu chưa đạt, cần phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan), chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp quyết tâm đạt/vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đối với các chỉ tiêu chưa đạt đồng thời duy trì các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng bền vững các chỉ tiêu đã đạt và vượt.
- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ và sinh hoạt hội viên
theo đặc thù ngành nghề, lứa tuổi, sở thích... thực hiện đúng phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI
- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp theo Kế hoạch số 366/KH-BTV ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo Đại hội ĐBPN các cấp tiến tới Đại hội ĐBPN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện Quảng Hòa tổ chức Đại hội điểm cấp xã, cấp huyện đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.
- Tổ chức duyệt hồ sơ Đại hội các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc theo kế hoạch; góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội ĐBPN toàn quốc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam theo Hướng dẫn số 50/HD-ĐCT ngày 29/3/2021 của Hội LHPN tỉnh.
- Chủ động tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp, trong đó quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
+ Về nội dung: Quan tâm đến chất lượng các văn bản trình Đại hội nhất là Báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp cần bám sát Nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, đơn vị; đổi mới đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; gắn kết chặt chẽ phong trào, hoạt động Hội với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành cần đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn việc thực hiện quy chế, nguyên tắc làm việc của Ban Chấp hành gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống của ủy viên Ban Chấp hành. Các tham luận tại Đại hội cần lựa chọn vấn đề gắn với việc giải quyết nhu cầu thiết thân của phụ nữ; chú ý cách làm hay, sáng tạo và hiến kế các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới...
+ Về nhân sự: Thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 45/HD-BTV ngày
03/12/2020 của  Ban Thường  vụ  Hội  LHPN tỉnh về công tác tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội (ban hành kèm theo Quyết định số 5024/QĐ-ĐCT ngày 18/9/2020). Những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần được phản ánh cấp ủy và Hội cấp trên để có hướng giải quyết, khắc phục kịp thời.
+ Về công tác tuyên truyền: Thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-BTV ngày 03/12/2020 của  Ban Thường  vụ  Hội  LHPN tỉnh. Lưu ý: Sử dụng logo chuẩn và bộ nhận diện do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội trong các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đẩy mạnh các hình thức truyền thông qua ứng dụng mạng xã hội để tạo sự lan tỏa trên không gian mạng.
- Chỉ đạo Đại hội ĐBPN cấp cơ sở; tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
- Chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý có trách nhiệm các đơn thư trước, trong và sau Đại hội.
4. Tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội
- Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với xây dựng văn kiện Đại hội ĐBPN cùng cấp.
- Chỉ đạo các cấp Hội địa phương đánh giá, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết theo chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và cấp uỷ địa phương.
 
5. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp
nâng cao năng lực nữ ứng cử viên cơ quan dân cử; tuyên truyền, vận động
các t
ng lớp phụ nữ tích cực tham gia bầu cử; giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
- Tham gia có trách nhiệm công tác phục vụ cuộc bầu cử với vai trò là
thành viên ủy ban bầu cử tỉnh, ban bầu cử ở các địa phương.
- Thực hiện theo các kế hoạch, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh: Kế hoạch số 376/KH-BTV ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình trước, trong và sau bầu cử; tập
trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân đi bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Quốc hội khoá XV; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử, góp phần thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND đạt trên 30%.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp

6.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận
động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ”

- Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ Hội các cấp tại địa
phương triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.
- Vận động thúc đẩy bình đẳng giới trong Chương trình tại cấp địa phương:
đề xuất với chính quyền và các ngành để đưa vấn đề bình đẳng giới vào kế
hoạch, hướng dẫn và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành phần và
tiêu chí nông thôn mới.
- Tùy theo điều kiện từng huyện/thành phố và kế hoạch phấn đấu đạt
nông thôn mới của địa phương để tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động,
hỗ trợ thực hiện các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch và hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới:
+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, phụ nữ về
xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chia
sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến của giai đoạn 2016 - 2020.
+ Vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch,
tiêu chí nông thôn mới: giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ cha
mẹ nuôi dạy con tốt, thực hiện chính sách dân số, thực hiện 3 sạch và xây dựng
công trình nước sạch, vệ sinh...
+ Rà soát, đánh giá, lựa chọn củng cố và nhân rộng các mô hình có hiệu quả;
đánh giá hiệu quả mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới làm căn cứ nâng cao chất lượng và nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Giám sát việc triển khai Chương trình nông thôn mới tại địa phương liên
quan đến các nội dung về bình đẳng giới và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam.
6.2. Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia
giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”
(Đề án 938)
- Triển khai thực hiện nội dung trọng tâm năm 2021 về “Phòng chống bạo
lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả xâm hại trẻ em, mất cân bằng
giới tính khi sinh) ”.
- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I đề án và đề xuất hoạt động giai
đoạn tiếp theo 2022 - 2027 theo hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án 938 theo kế hoạch hàng năm.
6.3. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939)
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 411/KH-BTV ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2021:
+ Phát động và tổ chức cấp tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Thể lệ bằng hình thức trực tiếp và thông qua mạng internet (facebook, zalo, Fanpage... );
+ Hướng dẫn các đối tượng phụ nữ, các doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ nữ quản lý; phụ nữ yếu thế: phụ nữ khuyết tật… thuộc địa bàn huyện/thành phố tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp;
+ Lựa chọn, gửi hồ sơ các tác giả dự thi đúng theo thể lệ và thời gian quy
định. Theo dõi, giám sát; tiếp tục hỗ trợ các dự án đạt giải hàng năm của Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án theo kế hoạch hàng năm.
6.4. Triển khai Đề án về bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội các cấp, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 -
2025 (Đề án 1893)

- Cử cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng phụ nữ tham gia các lớp tập huấn,
bồi dưỡng do Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh tổ chức.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án theo kế hoạch hàng năm.
6.5. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025” và  các Chương trình phối hợp khác (có Kế hoạch riêng).
6.6. Thúc đẩy thực hiện các chương trình phối hợp với các ban ngành liên quan về công tác gia đình, đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em
- Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025.
- Đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số giai đoạn 2017 - 2020 về tổ chức ký kết/triển khai thực hiện chương trình phối hợp 5 năm 2021 - 2025.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật" và quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 về "Chương trình trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030.
      - Ban hành và triển khai Kế hoạch  thực hiện “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2021 - 2025.
7. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến
2030, t
ầm nhìn 2035 bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương
trình hành động, thí điểm một số mô hình mới

- Căn cứ các nhiệm vụ, Chương trình hành động đề ra trong Chiến lược để xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế gắn với xây dựng văn kiện Đại hội ở các cấp.
- Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Phụ nữ tự tin xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc” với gói hỗ trợ đồng bộ kiến thức, năng lực, sinh kế cải thiện thu nhập.
- Phát triển các chương trình tài chính vi mô theo đúng các qui định của
pháp luật. Chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài
chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển
mô hình liên kết hoạt động giữa các tổ chức, chương trình dự án tài chính vi mô
với các ngân hàng thương mại.
8. Tổ chức một số sự kiên, hội nghị lớn
- Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021), 60 năm Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Tổ chức Đại hội ĐBPN tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
- Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp giám sát việc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
- Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Bản ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Cao Bằng với Hội LHPN Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2021; ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2021 - 2026 (tại tỉnh Cao Bằng). 
- Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới theo kế hoạch của tỉnh giai đoạn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.
- Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức (hội nghị đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…). Tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới.
- Tổ chức đoàn đại biểu đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ của Hội tại các tỉnh miền Trung.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
1.1. Văn phòng
- Tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
- Đầu mối tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội năm 2021. Nắm tình hình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thẩm định các mô hình, điển hình.
1.2. Ban Tổ chức - Kiểm tra, giám sát
- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động xây dựng tổ chức Hội các cấp.
- Tham mưu việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc và việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý cơ quan.
- Theo dõi, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo Kế hoạch.
- Tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết do Ban phụ trách.
1.3. Các Ban chuyên môn
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Hội LHPN huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc.
- Bám sát Kế hoạch để hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc các cấp Hội triển khai phong trào thi đua, các nhiệm vụ được phân công phụ trách; tham mưu cho Ban Thường vụ có điều chỉnh khi cần thiết; tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đánh giá tại Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động/sự kiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
2. Hội LHPN huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành, Kế hoạch của Ban Thường vụ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai tại địa phương, đơn vị đảm bảo yêu cầu.
- Định kỳ báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh theo quy định về công tác thông tin, báo cáo của Hội.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Ban Chấp hành Hội
LHPN tỉnh đề nghị các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra trong quá
trình thực hiện về Hội LHPN tỉnh (Đ/c Hoàng Thị Thương, Chánh Văn phòng - điện thoại 0985.161.999)./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Hội LHPN Việt Nam;  
- Văn phòng Tỉnh ủy:                                 (Báo cáo)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Hội LHPN các huyện, thành Hội, đơn vị trực thuộc;
- Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV;
- Các đ/c Thường trực và các Ban Hội LHPN tỉnh;
- Lưu VP, VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nông Thị Tuyết
 
HỘI LHPN TỈNH CAO BẰNG
BAN THƯỜNG VỤ
 

Số: 415 /KH-BTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Cao Bằng, ngày 13 tháng  5 năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khoá XII
 
Thực hiện Kế hoạch số 1060/KH-ĐCT ngày 29/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Quán triệt, triển khai: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành TW
Hội LHPN Việt Nam khóa XII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa  XV đảm bảo tính thực chất, bền vững, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐBPN) toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV.
2. Gắn việc triền khai Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII trong công tác chuẩn bị văn kiện và chỉ đạo Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp Hội, đặc biệt người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết.
II. NỘI DUNG
Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gắn với chủ đề công tác năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của địa phương, sẵn sàng chủ động ứng
phó phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Đổi mới, phương thức làm việc, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, triển khai công việc;
hướng dẫn, khuyến khích hội viên, phụ nữ tăng cường sử dụng các dịch vụ công
trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; cập nhật, chia sẻ
thông tin về tình hình dịch bệnh trên Báo Phụ nữ Việt Nam, cổng thông tin điện
tử Hội LHPN Việt Nam, trang thông tin điện tử Phụ nữ Cao Bằng, Fanpage Facebook, Zalo của Hội. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng và tăng cường nội dung tuyên truyền các hoạt động của Hội phụ nữ các cấp. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có hoạt động tuyên truyền; vận động được nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid -19 và hỗ trợ phụ nữ hồi phục, phát triển kinh tế.
- Tăng cường chia sẻ thông tin tốt, hữu ích trên không gian mạng “mỗi ngày chia sẻ một tin tốt” góp phần lan tỏa giá trị tích cực.
- Vận động, khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các 111ô hình kinh tế của phụ nữ, chủ động, tích cực thực hiện “mục tiêu kép”.
2. Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội đại biểu phụ
nữ tỉnh lần thứ XV
- Rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu (Cần phân tích sâu nguyên nhân của thành công, hạn chế từ đó có đề xuất với cấp ủy, Hội cấp trên; tiếp tục có các giải pháp đối với mục tiêu chưa đạt, cần phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan), chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp quyết tâm đạt/vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đối với các chỉ tiêu chưa đạt đồng thời duy trì các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng bền vững các chỉ tiêu đã đạt và vượt.
- Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ và sinh hoạt hội viên
theo đặc thù ngành nghề, lứa tuổi, sở thích... thực hiện đúng phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI
- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp theo Kế hoạch số 366/KH-BTV ngày 02/12/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ đạo Đại hội ĐBPN các cấp tiến tới Đại hội ĐBPN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN huyện Quảng Hòa tổ chức Đại hội điểm cấp xã, cấp huyện đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.
- Tổ chức duyệt hồ sơ Đại hội các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc theo kế hoạch; góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội ĐBPN toàn quốc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam theo Hướng dẫn số 50/HD-ĐCT ngày 29/3/2021 của Hội LHPN tỉnh.
- Chủ động tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp, trong đó quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
+ Về nội dung: Quan tâm đến chất lượng các văn bản trình Đại hội nhất là Báo cáo chính trị đánh giá đúng kết quả hoạt động Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp cần bám sát Nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, đơn vị; đổi mới đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; gắn kết chặt chẽ phong trào, hoạt động Hội với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó được xã hội và phụ nữ quan tâm. Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành cần đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn việc thực hiện quy chế, nguyên tắc làm việc của Ban Chấp hành gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống của ủy viên Ban Chấp hành. Các tham luận tại Đại hội cần lựa chọn vấn đề gắn với việc giải quyết nhu cầu thiết thân của phụ nữ; chú ý cách làm hay, sáng tạo và hiến kế các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới...
+ Về nhân sự: Thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 45/HD-BTV ngày
03/12/2020 của  Ban Thường  vụ  Hội  LHPN tỉnh về công tác tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội (ban hành kèm theo Quyết định số 5024/QĐ-ĐCT ngày 18/9/2020). Những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần được phản ánh cấp ủy và Hội cấp trên để có hướng giải quyết, khắc phục kịp thời.
+ Về công tác tuyên truyền: Thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-BTV ngày 03/12/2020 của  Ban Thường  vụ  Hội  LHPN tỉnh. Lưu ý: Sử dụng logo chuẩn và bộ nhận diện do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội trong các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đẩy mạnh các hình thức truyền thông qua ứng dụng mạng xã hội để tạo sự lan tỏa trên không gian mạng.
- Chỉ đạo Đại hội ĐBPN cấp cơ sở; tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
- Chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý có trách nhiệm các đơn thư trước, trong và sau Đại hội.
4. Tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội
- Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với xây dựng văn kiện Đại hội ĐBPN cùng cấp.
- Chỉ đạo các cấp Hội địa phương đánh giá, sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết theo chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh và cấp uỷ địa phương.
 
5. Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp
nâng cao năng lực nữ ứng cử viên cơ quan dân cử; tuyên truyền, vận động
các t
ng lớp phụ nữ tích cực tham gia bầu cử; giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
- Tham gia có trách nhiệm công tác phục vụ cuộc bầu cử với vai trò là
thành viên ủy ban bầu cử tỉnh, ban bầu cử ở các địa phương.
- Thực hiện theo các kế hoạch, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh: Kế hoạch số 376/KH-BTV ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình trước, trong và sau bầu cử; tập
trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân đi bầu cử đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu Quốc hội khoá XV; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử, góp phần thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND đạt trên 30%.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới, các đề án, chương trình phối hợp

6.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận
động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ”

- Xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ Hội các cấp tại địa
phương triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.
- Vận động thúc đẩy bình đẳng giới trong Chương trình tại cấp địa phương:
đề xuất với chính quyền và các ngành để đưa vấn đề bình đẳng giới vào kế
hoạch, hướng dẫn và quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành phần và
tiêu chí nông thôn mới.
- Tùy theo điều kiện từng huyện/thành phố và kế hoạch phấn đấu đạt
nông thôn mới của địa phương để tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động,
hỗ trợ thực hiện các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch và hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới:
+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, phụ nữ về
xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chia
sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến của giai đoạn 2016 - 2020.
+ Vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch,
tiêu chí nông thôn mới: giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ cha
mẹ nuôi dạy con tốt, thực hiện chính sách dân số, thực hiện 3 sạch và xây dựng
công trình nước sạch, vệ sinh...
+ Rà soát, đánh giá, lựa chọn củng cố và nhân rộng các mô hình có hiệu quả;
đánh giá hiệu quả mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới làm căn cứ nâng cao chất lượng và nhân rộng trong giai đoạn 2021 - 2025.
- Giám sát việc triển khai Chương trình nông thôn mới tại địa phương liên
quan đến các nội dung về bình đẳng giới và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam.
6.2. Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia
giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”
(Đề án 938)
- Triển khai thực hiện nội dung trọng tâm năm 2021 về “Phòng chống bạo
lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả xâm hại trẻ em, mất cân bằng
giới tính khi sinh) ”.
- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I đề án và đề xuất hoạt động giai
đoạn tiếp theo 2022 - 2027 theo hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án 938 theo kế hoạch hàng năm.
6.3. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939)
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 411/KH-BTV ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2021:
+ Phát động và tổ chức cấp tỉnh; tuyên truyền, phổ biến Thể lệ bằng hình thức trực tiếp và thông qua mạng internet (facebook, zalo, Fanpage... );
+ Hướng dẫn các đối tượng phụ nữ, các doanh nghiệp/hợp tác xã do phụ nữ quản lý; phụ nữ yếu thế: phụ nữ khuyết tật… thuộc địa bàn huyện/thành phố tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp;
+ Lựa chọn, gửi hồ sơ các tác giả dự thi đúng theo thể lệ và thời gian quy
định. Theo dõi, giám sát; tiếp tục hỗ trợ các dự án đạt giải hàng năm của Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án theo kế hoạch hàng năm.
6.4. Triển khai Đề án về bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội các cấp, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 -
2025 (Đề án 1893)

- Cử cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng phụ nữ tham gia các lớp tập huấn,
bồi dưỡng do Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh tổ chức.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động Đề án theo kế hoạch hàng năm.
6.5. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025” và  các Chương trình phối hợp khác (có Kế hoạch riêng).
6.6. Thúc đẩy thực hiện các chương trình phối hợp với các ban ngành liên quan về công tác gia đình, đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em
- Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025.
- Đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số giai đoạn 2017 - 2020 về tổ chức ký kết/triển khai thực hiện chương trình phối hợp 5 năm 2021 - 2025.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật" và quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 về "Chương trình trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030.
      - Ban hành và triển khai Kế hoạch  thực hiện “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2021 - 2025.
7. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến
2030, t
ầm nhìn 2035 bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương
trình hành động, thí điểm một số mô hình mới

- Căn cứ các nhiệm vụ, Chương trình hành động đề ra trong Chiến lược để xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế gắn với xây dựng văn kiện Đại hội ở các cấp.
- Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Phụ nữ tự tin xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc” với gói hỗ trợ đồng bộ kiến thức, năng lực, sinh kế cải thiện thu nhập.
- Phát triển các chương trình tài chính vi mô theo đúng các qui định của
pháp luật. Chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài
chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển
mô hình liên kết hoạt động giữa các tổ chức, chương trình dự án tài chính vi mô
với các ngân hàng thương mại.
8. Tổ chức một số sự kiên, hội nghị lớn
- Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941 - 28/01/2021), 60 năm Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
- Tổ chức Đại hội ĐBPN tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
- Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp giám sát việc thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
- Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Bản ghi nhớ giữa Hội LHPN tỉnh Cao Bằng với Hội LHPN Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2021; ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2021 - 2026 (tại tỉnh Cao Bằng). 
- Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh với chủ đề “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp trong cách mạng công nghệ 4.0”.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới theo kế hoạch của tỉnh giai đoạn mới; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.
- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.
- Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức (hội nghị đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế…). Tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới.
- Tổ chức đoàn đại biểu đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ của Hội tại các tỉnh miền Trung.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
1.1. Văn phòng
- Tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
- Đầu mối tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội năm 2021. Nắm tình hình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thẩm định các mô hình, điển hình.
1.2. Ban Tổ chức - Kiểm tra, giám sát
- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động xây dựng tổ chức Hội các cấp.
- Tham mưu việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc và việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, lãnh đạo, quản lý cơ quan.
- Theo dõi, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Đại hội ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo theo Kế hoạch.
- Tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết do Ban phụ trách.
1.3. Các Ban chuyên môn
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Hội LHPN huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc.
- Bám sát Kế hoạch để hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc các cấp Hội triển khai phong trào thi đua, các nhiệm vụ được phân công phụ trách; tham mưu cho Ban Thường vụ có điều chỉnh khi cần thiết; tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đánh giá tại Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động/sự kiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.
2. Hội LHPN huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc
- Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành, Kế hoạch của Ban Thường vụ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai tại địa phương, đơn vị đảm bảo yêu cầu.
- Định kỳ báo cáo kết quả về Hội LHPN tỉnh theo quy định về công tác thông tin, báo cáo của Hội.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Ban Chấp hành Hội
LHPN tỉnh đề nghị các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra trong quá
trình thực hiện về Hội LHPN tỉnh (Đ/c Hoàng Thị Thương, Chánh Văn phòng - điện thoại 0985.161.999)./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Hội LHPN Việt Nam;  
- Văn phòng Tỉnh ủy:                                 (Báo cáo)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Hội LHPN các huyện, thành Hội, đơn vị trực thuộc;
- Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV;
- Các đ/c Thường trực và các Ban Hội LHPN tỉnh;
- Lưu VP, VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nông Thị Tuyết
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Văn bản

Số 318/CV-BTV

Công văn về việc triển khai sử dụng tài liệu Sinh hoạt hội viên về Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ XIII

Lượt xem:30 | lượt tải:26

Số 304/BTV-TG

CV tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” , “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”

Lượt xem:29 | lượt tải:42

228/BTV-TG

Công văn về việc khảo sát số liệu các mô hình, CLB đang hoạt động hiệu quả

Lượt xem:127 | lượt tải:41

217/BTV-TG

Công văn gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Lượt xem:165 | lượt tải:20

52/KH-BTV

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:191 | lượt tải:57

image002 2
pndamdang 1
nongthonmoi
Liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,337
  • Tháng hiện tại70,997
  • Tổng lượt truy cập3,408,088

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh (Khu đô thị mới Km5, phường Đề thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng)
Email: hoilhpncb@gmail.com
 - Điện thoại: 026066 512 369
Chịu trách nhiệm: Bà Nông Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://phunu.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây