V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các cấp Hội phụ nữ

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các cấp Hội phụ nữ

Số kí hiệu 1480/CV-BTV
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/05/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Công tác tuyên truyền, giáo dục
Cơ quan ban hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng
Người ký Lục Thị Nga

Nội dung

HỘI LHPN TỈNH CAO BẰNG
BAN THƯỜNG VỤ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1480/CV- BTV        Cao Bằng, ngày 20 tháng 5 năm 2021
 
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các cấp Hội phụ nữ
 
 
Kính gửi: - Hội LHPN các huyện/thành phố;
  - Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.
 
          Căn cứ Kế hoạch số 655/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP) và Chỉ thị số 12/CT-UBND tỉnh ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đề nghị Hội LHPN các huyện/thành phố /các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau:
1. Hội LHPN tỉnh
- Triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
- Chỉ đạo cơ sở triển khai, thực hiện tốt Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-UBND trong hệ thống Hội.
- Phối hợp với các cơ quan trong khối xây dựng Kế hoạch Phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan khối đảm bảo theo quy định.
- Báo cáo việc triển khai và thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-UBND trong các cấp Hội theo quy định.
2. Hội LHPN các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc
- Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-UBND đến 100% cán bộ Hội chuyên trách và đông đảo hội viên phụ nữ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH)
  • Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thực hiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư và các cơ sở, nhất là các cơ sở kinh doanh, sẳn xuất do phụ nữ làm chủ.
  • Tuyên truyền vận động HVPN tích cực tham gia phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” gắn với các phong trào, hoạt động của Hội. Đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội theo chuyên đề, trang bị thông tin và kiến thức cảnh báo về cháy nổ và hướng dẫn cách phòng chống cháy nổ, cách tham gia cứu hộ, cứu nạn để hội viên phụ nữ nắm đượckhi có cháy nổ xảy ra. (Có gửi kèm tài liệu truyên truyền kèm theo).
  • Tuyên truyền hướng dẫn hội viên phụ nữ và người dân thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình (chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông...) tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình.
- Tham gia phối hợp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia khi các cơ quan chức năng tổ chức, huy động. Tham gia các đoàn kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định về PCCC tại địa phương, đơn vị.  
- Khi có cháy nổ xảy ra trên địa bàn, các đơn vị cơ sở Hội cần báo cáo ngay vụ việc về Hội cấp trên (Đối với tỉnh, các đơn vị báo cáo về Hội LHPN tỉnh thông qua Ban Gia đình xã hội và trên nhóm zalo cán bộ Hội). Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình, hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng do cháy nổ….
          Để phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, thiệt hại do
cháy, nổ gây ra. Đề nghị Hội LHPN các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong các cấp Hội phụ nữ và triển khai, thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-UBND trong các cấp Hội đảm bảo yêu cầu. Định kỳ theo dõi, đánh giá và báo cáo theo báo cáo hàng tháng của đơn vị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Hội LHPN tỉnh;
- VP, Các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh;
- Lưu VT, Văn phòng.
  TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                  
 
 
 
Lục Thị Nga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÁC CẤP HỘI
(Kèm theo Công văn số 1480/CV-BTV, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cao Bằng)
 
I. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH CHÁY NỔ TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC VÀ TRONG  TỈNH
Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác PCCC và CNCH dần đi vào nền nếp, khi có vụ cháy xảy ra đã được tổ chức chữa cháy kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH được tăng cường, những kết quả đó đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Cao Bằng nói riêng nhiều diễnbiến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ lẫn thiệt hại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn quốc đã xảy ra 712 vụ cháy, trong đó có 335 vụ cháy nhà dân (chiếm 47,1%); đặc biệt những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng về người như vụ cháy ngày 25/3/2021 làm chết 03 người,vụ cháy ngày 30/3/2021 làm chết 06 người tại Thành phố Hồ Chí Minh; vụ cháy ngày 04/4/2021 làm chết 04 người tại Hà Nội, mới đây nhất ngày 07/5/2021 làmchết 08 người tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 Trên địa bàn tình Cao Bằng cũng đã xảy ra những vụ cháy làm chết nhiều người, điển hình như vụ cháy tại xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm làm 06 người chết, vụ sập nhà tại phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng làm 03 người chết; từ đầu năm đến nay xảy ra 15 vụ cháy trong đó có 05 vụ cháy nhà dân, có vụ cháy ở vùng sâu, vùng xa khi cháy đã huỷ hoại toàn bộ ngôi nhà và tài sản của gia đình; một số vụ cháy xảy ra tại các làng, bản, khu dân cư có nhiều nhà liền kề khi cháy đã lan sang hai đến ba nhà bên cạnh như vụ cháy 03 nhà dân xảy ra tại xóm Pác Măn, Thị trấn Nguyên Bình tiệt hại trên 500 triệu đồng, vụ cháy ngày 23/10/2020 tại xóm Kim Bảng, xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà thiệt hại khoảng 900 triệu đồng, gần đây nhât là vụ cháy nhà dân ngày 01/4/2021 tại xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc làm thiệt hại hơn 400 triệu đồng các vụ cháy trên nếu không huy động lực lượng, phương tiện ngăn chặn kịp thời sẽ tiếp tục cháy lan sang tất cả các ngôi nhà kế tiếp.
          II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG HỘ GIA ĐÌNH
1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ.
2. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu … phải kín.
3. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường trần, vách ngăn. Không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện (dây dẫn, ổ cắm) sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. Không sạc điện thoại, thiết bị tiêu thụ điện ban đêm.
4. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, hoặc khi đốt sưởi than, đun bếp củi phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện và ngồi gần bếp đun nấu.
5. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn các vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn, nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi.
6. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van gas. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dung xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu, khi đun phải có người trong coi.
7. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện, nến, đèn không cần thiết.
8. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá vỡ để tạo lối thoát. Không bố trí đồ vật cản trở đường lối, cửa thoát nạn. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
9. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy và mọi người trong gia đình phải biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.
10. Khi xảy ra cháy  tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện cho Cảnh sát PCCC 114 hoặc đội dân phòng chính quyền, Công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

III. MỘT SỐ KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI CÓ CHÁY NỔ XẢY RA

 
          Nguyên nhân thương vong khi xảy ra cháy, nổ chủ yếu là do người dân còn thiếu những kỹ năng thoát hiểm cơ bản. Chính vì vậy,  chị em phụ nữ và người dân cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và gia đình khi có sự cố xảy ra. Tất cả cần nắm vững những kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ dưới đây:
1- Khi xảy ra sự cố về cháy, nổ ở gia đình cần bình tĩnh. Đối với các cháu nhỏ phải làm theo sự chỉ dẫn của người lớn trong gia đình.
2-  Để tránh bị ngạt khói, di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi. Trong khi bò nên bò theo men bờ tường để tìm lối thoát nạn một cách nhanh nhất.
3-  Khi thoát ra ngoài phòng cần bình tĩnh di chuyển theo đường cầu thang bộ. Tuyệt đối không được chen lấn xô đẩy trong quá trình thoát nạn. Không được sử dụng thang máy để thoát nạn vì khi có sự cố cháy, nổ nguồn điện sẽ bị cắt nên thang máy sẽ bị dừng lại bất cứ khi nào dẫn đến bị kẹt và ngạt khí gây tử vong.
4- Nếu phải mở cửa thì phải kiểm tra nhiệt độ của cửa trước khi mở. Khi mở cửa phải tránh sang một bên để đề phòng lửa tạt.
5- Trong trường hợp ngọn lửa bùng phát, khói, khí độc bao trùm hành lang và không thể thoát ra ngoài cần bình tĩnh dùng chăn ẩm ướt, hoặc băng dính bịt kín các khe cửa để tránh khói khi độc tràn vào phòng và ở tại phòng chờ lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến để đưa ra nơi an toàn.
6- Cần di chuyển ra ngoài ban công, cửa sổ gọi to hoặc dùng khăn, áo mũ để ra hiệu cầu cứu.
7- Khi có lực lượng đến cứu, phải bình tĩnh làm theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
8- Trong trường hợp chưa thể tiếp cận được các lối thoát nạn an toàn để cầu cứu thì phải tìm những vị trí lãnh nạn tạm thời như Ban công hay cửa sổ/nơi chưa bị ngọn lửa hay khói, khí độc đe dọa để chờ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến giải cứu. Tuyệt đối không núp trong nhà vệ sinh.
9- Trong trường hợp quần áo bị bén lửa phải nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn để làm tắt ngọn lửa.
10 -  Khi xảy ra cháy, nổ tại những nơi tập trung đông người  việc đầu tiên phải thật bình tĩnh tìm cách hoặc tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên hướng dẫn thoát ra khỏi tòa nhà qua các lối thoát nạn thuông thường như: Cầu thang bộ, nơi có đèn Exit – Lối ra là những nơi thoát nạn an toàn nhất./.
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Văn bản

1618/CV-BTV

V/v phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí minh trên biển; 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ và tuyên truyền kết qủa kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Lượt xem:28 | lượt tải:10

912/BC-BTV

báo cáo Hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tháng 8/2021

Lượt xem:66 | lượt tải:35

Số 1597/BTV-TG

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Lượt xem:32 | lượt tải:10

Số 900/BC-BTV

Báo cáo hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

Lượt xem:148 | lượt tải:68

877/BC-BTV

Báo cáo tháng 6

Lượt xem:143 | lượt tải:65

image002 2
pndamdang 1
nongthonmoi
Liên kết
Fanpage
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay4,423
  • Tháng hiện tại30,639
  • Tổng lượt truy cập2,193,190

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh (Khu đô thị mới Km5, phường Đề thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng)
Email: hoilhpncb@gmail.com
 - Điện thoại: 026066 512 369
Chịu trách nhiệm: Bà Nông Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://phunu.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây